Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení
  1. Obchodní podmínky upravují vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kterými jsou prodávající (Skandor s.r.o., Husova 1250/71, 301 00 Plzeň, IČ 29100194) na straně jedné a kupující na straně druhé.
  2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 2. Smlouva
  1. Smlouva je uzavřena přijetím návrhu na uzavření smlouvy kupujícím na internetových stránkách prodávajícího, ke kterému dojde odesláním objednávky na příslušné internetové stránce prodávajícího poté, kdy bylo zboží, které je předmětem kupní smlouvy, kupujícím vloženo do košíku.
  2. Před odesláním objednávky má kupující právo měnit požadované plnění (položky v košíku), dopravu i způsob úhrady a zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Za případné chyby v objednávce způsobené kupujícím či vzniklé při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost. Uzavření smlouvy prodávající potvrdí kupujícímu na kupujícím zadanou emailovou adresu.
  3. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami ve znění platném a účinném k datu a času odeslání objednávky a že s nimi souhlasí.
  4. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. K převodu vlastnického práva dochází předáním věci prodávajícím prvnímu dopravci k dopravě kupujícímu.
  5. Povinnost odevzdání věci podle předchozího odstavce je prodávajícím splněna dopravením věci v ujednaném množství, jakosti a provedení na místo určené kupujícím jako adresa dodání a umožněním nakládání s věcí kupujícím v tomto místě.
  6. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit smluvenou kupní cenu, ledaže škodu způsobil prodávající porušením své povinnosti.

 3. Ceny
  1. Všechny ceny jsou smluvní. V eshopu na internetových stránkách prodávajícího jsou vždy aktuální a platné ceny.
  2. Ceny jsou konečné, včetně zákonné výše DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit; ceny dopravy a platby jsou uváděny jako samostatné položky objednávky při jejím odesílání a nejsou započítány do cen zboží, které jsou uváděny v eshopu.
  3. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

 4. Odpovědnost za vady
  1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  2. Kupující věc prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o vlastnostech a množství dodaného zboží.
  3. Prodlením jedné smluvní strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
  4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, zejména že v době, kdy kupující věc převzal,
   1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
   2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však nevztahuje:
   1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
   3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
   4. na jiné případy, vyplývá-li to z povahy věci.
  7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.
  8. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
  9. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
   1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,
   2. na odstranění vady opravou věci,
   3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   4. na odstoupení od smlouvy.
  10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  11. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na náklady prodávajícího věc původně dodanou.
  12. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
  13. Kupující provede reklamaci dodaného zboží telefonicky, emailem či korespondenčně za využití kontaktních údajů uvedených na internetových stránkách prodávajícího; kupujícímu bude následně sdělen postup pro vyřízení reklamace. Prodávající se zavazuje veškeré reklamace vyřídit bez zbytečného prodlení a informovat kupujícího o průběhu vyřizování reklamace.

 5. Záruční podmínky
  1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
  2. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
  3. Záruka za jakost je prodávajícím poskytována po dobu 24 měsíců, není-li uvedeno jinak.

 6. Odstoupení od smlouvy
  1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě patnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží. Odstoupit od smlouvy lze telefonicky či korespondenčně za využití kontaktních údajů uvedených na internetových stránkách prodávajícího.
  2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, či zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
  3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, předá či nechá doručit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na náklady kupujícího.
  4. Zboží spotřebitel vrátí úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
  5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než spotřebitel předá zboží, které je předmětem smlouvy, prodávajícímu.
  7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
   1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
   2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
   3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
   4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit lze, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 7. Elektronická evidence tržeb
  1. Kupující souhlasí s tím, že mu bude účtenka podle zákona o elektronické evidenci tržeb v případech, kdy se podle tohoto zákona jedná o evidovanou tržbu a prodávající má povinnost vystavit a předat kupujícímu účtenku, předána v elektronické podobě.

 8. Ochrana osobních údajů
  1. Prodávající jako správce zpracovává osobní údaje kupujících, registrovaných uživatelů a uživatelů přihlášených k odběru obchodních sdělení ("subjekty osobních údajů"); zpracovávány jsou výlučně osobní údaje v rozsahu přímo poskytnutém subjekty osobních údajů, nejsou zpracovávány osobní údaje získané od třetích stran.
  2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje považuje za důvěrné. Osobní údaje nebudou nikdy zveřejněny ani poskytnuty třetím stranám s výjimkou níže uvedených případů, které jsou v souladu s účelem zpracování těchto údajů.
  3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
  4. Účelem a právním základem zpracování osobních údajů je uzavření a plnění kupní smlouvy na dodávku objednaného zboží mezi prodávajícím a kupujícím, dále plnění zákonných povinností prodávajícího (např. archivace daňových dokladů s uvedenými osobními údaji kupujících po dobu minimálně 10 let). V případě neposkytnutí osobních údajů nelze z povahy věci kupní smlouvu na dodávku objednaného zboží uzavřít. Právním základem v případě zpracování osobních údajů spojených s registrovaným uživatelským účtem či spojených s přihlášením uživatele k odběru obchodních sdělení je dobrovolně poskytnutý souhlas dotčeného uživatele, který lze kdykoliv odvolat.
  5. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro splnění účelu jejich zpracování a pouze po dobu nezbytně k tomuto nutnou (v případě splnění kupní smlouvy vzniklé z objednávky zboží jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány nejdéle do uplynutí lhůty pro uplatnění záručních vad zboží; toto nevylučuje další zpracování osobních údajů na jiném právním základě, např. splnění zákonné povinnosti archivace daňových dokladů s osobními údaji po dobu min. 10 let). Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu registrovaného uživatele či uživatele přihlášeného k odběru obchodních sdělení jsou zpracovávány nejdéle po dobu 5 let či do doby odejmutí souhlasu registrovaným uživatelem.
  6. Po uplynutí doby nezbytně nutné ve smyslu předchozího odstavce budou zpracovávané osobní údaje prodávajícím smazány, a to nejpozději ve lhůtě 30 dní; obdobně se postupuje v případě odejmutí souhlasu se zpracováním osobních údajů v případech, kdy je právním základem zpracování osobních údajů udělený souhlas.
  7. Poskytne-li subjekt osobních údajů prodávajícímu osobní údaje třetí osoby, je povinností subjektu o tomto dotčenou třetí osobu informovat a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami.
  8. Automaticky mohou být zpracovávány osobní údaje a informace typu IP adresy návštěvníka webových stránek prodávajícího, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o použitém internetovém prohlížeči či nastavení jazyka prohlížeče, o jednotlivých zobrazených webových stránkách. Veškeré tyto informace jsou anonymizované, nelze je tedy přiřadit ke konkrétní fyzické osobě. Prodávající může dále automaticky zpracovávat tzv. cookies tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu cookies či podobných nástrojů. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
  9. Na straně prodávajícího nedochází ve smyslu čl. 22 GDPR k automatickému individuálnímu rozhodování.
  10. Zpracovávané osobní údaje jsou předávány třetím stranám pouze v případech a v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu jejich zpracování. Zejména jde o předání osobních údajů přepravcům zajišťujícím dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu, příp. vrácení zboží opačným směrem, dále o předání osobních údajů službám provádějícím a shromažďujícím uživatelská hodnocení internetových obchodů (např. Heureka apod.) a o předání osobních údajů subjektům zajišťujícím platební styk.
  11. V případě plateb prostřednictvím platební karty prodávající nemá k dispozici údaje o kupujícím použité platební kartě; tímto údajem disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.
  12. Subjekt osobních údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání osobních údajů, právo na přístup ke svým osobním údajům a na informace o rozsahu nebo způsobu zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přenesení svých osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení svých osobních údajů a také právo na výmaz svých osobních údajů. Veškerá tato práva lze uplatnit kontaktováním prodávajícího prostřednictvím elektronické či papírové pošty za využití kontaktních údajů uvedených na webových stránkách prodávajícího; prodávající vyřídí žádost subjektu osobních údajů bez zbytečného prodlení, vždy však nejpozději do 30 dnů od jejího doručení. Subjekt osobních údajů má dále právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 9. Mimosoudní řešení sporů
  1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email adr@coi.cz, web adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018.